ty le tai xiu Fanshot

Badger Wrestling: Chris Bono ???c ??t tn l Hu?n luy?n vin tr??ng t?i Wisconsin

1

Chris Bono ?ang thay th? Barry Davis, ng??i ?? dnh 28 n?m c?m quy?n tr??c khi tuyn b? ngh? h?u ngay sau Gi?i v? ??ch m?n ??u v?t Big 10. Trong su n?m c?a Bono t?i bang South Dakota, ?ng ?? xay d?ng ch??ng trnh t? s? che khu?t t?i qu?c gia. SDSU tr? thnh ng??i vo chung k?t Phan khu 1 ??u tin v n?m nay l nh v? ??ch NCAA. Bono ?? g?i 24 ?? v?t t?i NCAA trong nhi?m k? c?a mnh v c 4 ?? v?t ki?m ???c t?t c? cc danh hi?u c?a M?.