Fanshot

Brett favre ch?i c? bng ? trn san v?n ??ng Camp Randall vo thng 7

+

Brett Favre s? ??n San v?n ??ng Camp Randall. Vo ngy 19 thng 7, m?t ngy sau khi Favre ???c gi?i thi?u vo H?i tr??ng danh v?ng c?a Packers, Pro Bowler 11 l?n s? tham gia m?t tr?n bng ? c? "All-Star" t?i nh c?a Wisconsin Badgers ? Madison. Th?ng tin chi ti?t s? ???c c?ng b? vo cu?i thng ny, bo co c?a ESPN, nh?ng t nh?t b?n c th? l?u ngy.

Rob Demovsky c?a ESPN c ??y ?? cc chi ti?t, bao g?m suy ngh? v? ly do t?i sao tr ch?i bng ? c? ny s? kh?ng ???c ch?i t?i Lambeau Field. Nh?c nh?: Wisconsin s? ch?i t?i Lambeau Field vo thng 9 n?m 2016 v?i t? cch l vng hai c?a s-ri trung l?p v?i LSU.