tỉ số ai cập và uruguay FANDHOTS

Wisconsin Badgers Weekly Recruiting Rundown (17 thng 7)

+

Tuy?n d?ng kh?ng bao gi? d?ng l?i, v tu?n ny m?t l?n n?a mang ??n m?t s? chuy?n ??ng quan tr?ng trn con ???ng tuy?n d?ng cho cc ??i bng r? v bng ? nam Wisconsin Badgers. ??i bng ? ?? b? l? m?t khch hng ti?m n?ng hng ??u khc, trong khi ??i bng r? ?ang hy v?ng s? t?o ra m?t s? gi?t gan trong cc l?p tuy?n d?ng n?m 2022 v 2023 v?i m?t c?p m?c tiu hng ??u c?a h?. Xem NFL Live tr?c tuy?n v?i Cyberghost VPN. Tm hi?u cch b?n pht tr?c tuy?n cc tr ch?i NFL t? b?t c? ?au m kh?ng c m?t ?i?n v nh?n ???c gi t?t nh?t trong tr ch?i NFL.

Bng r? nam Wisconsin qu?ng b cho Joe Krabbenhoft ?? lin k?t hu?n luy?n vin tr??ng

+

Hu?n luy?n vin bng r? c?a ??i h?c Wisconsin Greg Gard ?? c?ng b? vi?c qu?ng b cho Alum Badgers Joe Krabbenhoft vo th? Hai. Krabbenhoft t?ng l tr? ly hu?n luy?n vin d??i th?i 7 ma v?a qua, nh?ng hi?n l hu?n luy?n vin tr??ng c?a Badgers. Anh ?y ?? gip ??i ginh hai ch?c v? ??ch ma gi?i Big Ten trong ba n?m. UW ?? ?i 151-83 t?ng th?, bao g?m 84-50 trong gi?i ??u trong khi Krabbenhoft l m?t tr? ly hu?n luy?n vin. N?u b?n l ng??i ham m? chau ?u, b?n c th? xem Rugby World Cup tr?c ti?p t? Php.

Hnh vi ph?m t?i c?a Wisconsin c?n thi?t l?p l?i ? S? ?? ?? ??a Badgers tr? l?i Indy?

+

Khi Paul Chryst n?m gi? ch??ng trnh bng ? c?a Wisconsin vo ??u thng 1, hu?n luy?n vin tr??ng c?a Badgers ?? bu?c ph?i ??i ??u v?i m?t s? s? th?t kh?ng tho?i mi v? n?i ??i c?a anh ?y ?? lin quan ??n n?i anh ?y mu?n n ?i. M?t k? l?c 9-4 v m?t chi?n th?ng tr??c bang Arizona trong Las Vegas Bowl. ? l lo?i ma m nhi?u ??i bng ? ??i h?c c th? c? g?ng ??t ???c nh?ng m?t trong ? nh?n m?nh nh?ng ng??i l?ng l bao xa t? b??c ti?p theo ?? h??ng t?i kh? n?ng c?nh tranh nh?t qun cho Gi?i v? ??ch Big Ten. NFR Live 2022! H??ng d?n truy?n hnh t?ng b??c ?? xem tr?n chung k?t qu?c gia Las Vegas Rodeo tr?c tuy?n cho b?t k? thi?t b? no.

M?t s? ?i?m n?i b?t t? Marshall Howe Hudl

+

Cam k?t QB m?i nh?t c?a chng t?i c th? ???c xem th?c hi?n m?t s? v? k?ch tuy?t v?i. Ki?m tra anh ?y!

M?t s? ?i?m n?i b?t t? Marshall Howe Hudl

+

Cam k?t QB m?i nh?t c?a chng t?i c th? ???c xem th?c hi?n m?t s? v? k?ch tuy?t v?i. Ki?m tra anh ?y!

Ng??i vo chung k?t Dana Rettke cho Gi?i th??ng AAU Sullivan

+

Xem t?i nay (29/4) ?? xem Dana Rettke c ?i theo b??c chan c?a ng?i sao Badger chnh th?c Lauren Carlini, v mang v? gi?i th??ng danh ti?ng ny. C? h?i c?a c? c th? th?p h?n k? t? n?m ngoi, h? ?? trao gi?i th??ng cho Kinda Plummer, bng chuy?n Stanford n?i b?t. Kh?ng ch?c h? s? lm l?i cho cc c?u th? bng chuy?n tr? l?i, nh?ng chng ta s? th?y. Ron Dayne l ng??i vo chung k?t Badger duy nh?t.

Cho m?ng (tr? l?i) ??n Thnh ph? H?u v?

+

Chng t?i h?i, b?n ?? tr? l?i. Gi?i thi?u l?i chi?c o ph?ng "Cho m?ng ??n v?i Fullback City" t? Breakingt. M?t ng??i nh?i nht ti?m n?ng tuy?t v?i v cch ?? t?n vinh nh?ng h?u v? c?a Wisconsin t? qu kh?, hi?n t?i v t??ng lai. Nh?n chng nhanh!