nyx assassin dota 2 Fanshot

Thất bại lớn tại một mục tiêu ở Minnesota.

+

Ai đó đã gây rối, thời gian lớn, về điều này.