lịch vòng loại world cup Fanshot

XEM: LT Ryan Ramchot Talks th?c hnh ma xuan, Hnh trnh ??n UW

5

L?ng nghe gi?i quy?t tri Ryan Ramchot, c?u n?i b?t c?a Division III t? Wisconsin-Stevens Point, ng??i ?ang lm vi?c v?i hnh vi ph?m t?i c?a ??i m?t c?a Badgers trong cc ho?t ??ng ma xuan. T? bang Winona ??n Diii ??n Big Ten, anh ?y ?? c m?t cu?c hnh trnh.