keonha Fanshot

Badgers m?t m?t ?? v?t cho ph?u thu?t k?t thc ngh? nghi?p

+

?? v?t ton M? Wisconsin, Ryan Taylor, ?? tuyn b? anh ta s? ph?i k?t thc s? nghi?p ??u v?t c?a mnh v ch?n th??ng.