keo bd 88 Fanshot

S? ti tr? c?a JCPenney c?a Frank Kaminsky r?t k? l?, nh?ng ph h?p

1

Frank Kaminsky r? rng ?? ??t ???c m?t th?a thu?n ti tr? v?i JCPenney, ? l ... k? qu?c nh?ng ph h?p? ? d??ng nh? l cch duy nh?t ?? gi?i thch video ny. C?ng c m?t lo?t c?a khc ?i?m 15 giay JCPenney c trn trang YouTube c?a mnh nh? m?t ph?n c?a chi?n d?ch l?a ??o Frank v m?c v?i lanh, cho th?y anh ta c? g?ng u?ng h?t vi, ??c m?t cu?n sch v? Badgers v ... Thm ?.

C v? ?ng v?i con h?m c?a Phil Jackson, kh?ng? M?t th?i gian nhanh chng c?a dng th?i gian Twitter c?a Frank cho th?y anh ta c m?t s? giao d?ch khc v?i JBL Audio v T?c ?? ch?t kh? mi (nh? Melvin Gordon).