kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay Fanshot

The Capital Times ?o sau vo ti?n th??ng c?a hu?n luy?n vin c?a Wisconsin trong 3 ma gi?i qua

17
Th?i gian th? ?? C m?t ci nhn tuy?t v?i, k? l??ng v? cch Wisconsin ?? tr? ti?n th??ng cho cc hu?n luy?n vin trong ba ma gi?i qua. T?ng c?ng, UW ?? tr? h?n 2,6 tri?u ?? la ti?n th??ng cho 90 hu?n luy?n vin. H?u h?t trong s? ? - 61 ph?n tr?m - ?? ??n g?p hu?n luy?n vin bng ?, v 17 ph?n tr?m khc ?? ??n cho ??i bng r? nam. ?nh ch?p mn hnh trn cho th?y s? c? trong ba ma qua v Th?i gian cap C m?t vi bi?u ?? t??ng tc ch?c ch?n ?ng gi th?i gian c?a b?n n?u b?n quan tam ??n cc ti chnh ??ng sau b? ph?n th? thao.