đá banh ngoại hạng anh

3 l?i khuyn cho vi?c treo vn trong khi mang thai

21 thng 9 n?m 2016
Th? lo?i: Th Blog

??ng l?i

Nhi?u ph? n? t? h?i lo?i bi t?p no h? ???c php ti?p t?c lm khi h? mang thai. Ni chung, H?u h?t cc lo?i t?p th? d?c v?a ph?i ???c coi l an ton mi?n l kh?ng c nguy c? r?i cao ho?c chen l?n. ?i?u ny c ngh?a l n?u b?n l m?t ng??i ch?i lau di tr??c khi b?n mang thai, b?n c th? theo k?p thi quen ko di trong su?t ph?n l?n thai k? c?a b?n. Tuy nhin, c m?t vi ?i?u m b?n nn ghi nh?.

Ch? di khi mang thai n?u b?n c kinh nghi?m v t? tin

Trong khi h?c v?i Longboard, c kh? n?ng b?n c th? ng? ho?c b?n s? ph?i nh?y ra kh?i b?ng di chuy?n ?? ng?n ng?a tai n?n. ?i?u ny c th? chen l?n b?ng c?a b?n ho?c gay ra tc ??ng ?au th??ng ??n b?ng c?a b?n, lm cho vi?c mang thai tr? thnh m?t th?i gian t?i t? ?? h?c trn b?ng di. Tuy nhin, n?u b?n th??ng xuyn Longboard v b?n hi?m khi ho?c kh?ng bao gi? r?i kh?i b?ng, th b?n nn an ton ?? ti?p t?c ln my bay v?i m?t vi ?i?u ch?nh theo phong cch tr??t b?ng c?a b?n ?? ??m b?o an ton.

?i?u ch?nh phong cch tr??t b?ng c?a b?n ?? gi?m nguy c? ch?n th??ng c tc ??ng cao

Trong khi b?n ?ang mang thai, b?n c th? mu?n ?i?u ch?nh phong cch tr??t b?ng c?a mnh ?? gi?m nguy c? r?i. ?i?u ny c th? c ngh?a l trnh cc tuy?n ???ng xu?ng d?c c?ng nh? trnh tr??t b?ng. Ngoi ra, b?n c th? mu?n gi?i h?n tr??t b?ng ??n cc khu v?c c ch??ng ng?i v?t v ???ng d?n t?i thi?u ???c lt n?n v duy tr t?t. ?i?u ny s? h?n ch? chen l?n v gi?m c? h?i r?i c?a b?n. Cu?i cng, b?n c th? mu?n lm ch?m v gi?m kho?ng cch b?n tr??t b?ng. V d?, b?n c th? mu?n s? d?ng lau di nh? m?t ho?t ??ng cu?i tu?n thay v s? d?ng b?ng c?a b?n ?? ?i lm m?i ngy ?? gi?m c? h?i ch?n th??ng.

??m b?o b?ng c?a b?n ? trong tnh tr?ng t?t

?? gip gi?m nguy c? ng?, b?n nn ??m b?o b?ng c?a b?n ? trong tnh tr?ng hon h?o. Ngay t? khi mang thai l th?i ?i?m t?t ?? ki?m tra ?ng lt v xe t?i c?a b?n ?? ??m b?o b?n c chuy?n ?i su?n s? nh?t c th?. Khi b?n t?ng can trong khi mang thai, b?n c th? mu?n xem xt vi?c mua m?t b?ng m?i n?u b?n tr?i vo m?t h?ng can khc. ??m b?o b?ng c?a b?n ? trong tnh tr?ng t?t s? cung c?p cho b?n m?t chuy?n ?i su?n s?, an ton. M?t chuyn gia t?i m?t c?ng ty nh?Orlando Longboards C th? gip b?n c ???c b?ng c?a b?n trong hnh d?ng t?t nh?t v gip b?n tm m?t b?ng m?i n?u c?n thi?t.

N?u b?n mu?n ti?p t?c tr??t b?ng khi ?ang mang thai, b?n nn ki?m tra v?i bc s? c?a b?n. Ph? n? c m?t s? ?i?u ki?n nh?t ??nh, ch?ng h?n nh? nhau thai th?p, c th? ???c khuyn nn trnh tr??t b?ng hon ton.