6 mn qu tuy?t v?i cho cung th? yu thch c?a b?n

29 thng 9 n?m 2016
Th? lo?i: Th Blog

??ng l?i

N?u b?n c?n mua m?t mn qu cho Bowler yu thch trong cu?c s?ng c?a b?n, ?ay l m?t vi ph? ki?n bowling m h?u h?t cc cung th? khao kht s? thch c.

#1 Ba giy

H?u h?t cc cung th? th?c s? t?t c? g?ng ch?m sc ??i giy c?a h? t?t. B?o v? ?y giy c?a h? l ?i?u c?n thi?t cho tr ch?i c?a h?. Tuy nhin, ngay c? m?t cung th? tuy?t v?i c?ng c?n ph?i r?i kh?i sn m?t l?n v nh?n ???c m?t s? th?c ph?m ho?c s? d?ng nh v? sinh. Ba giy s? cho php cung th? yu thch c?a b?n ?? b?o v? giy c?a h? khi h? r?i kh?i ln ???ng v ?i ??n cc khu v?c khc c?a san ch?i bowling.

#2 Bn ch?i giy

?i?u c?n thi?t l ?y c?a m?t chi?c giy bowling t?t l bng m??t, m?n mng v kh?ng c m?nh v?n. M?t bn ch?i giy s? cho php cung c?a b?n lm s?ch ?y giy c?a h? khi h? c?m th?y nh? h? kh?ng tr??t chnh xc v ?ang dnh xu?ng sn.

#3 SAC

?? ?m trn tay c th? can thi?p vo kh? n?ng c?a cung th? ?? c?m bt ?ng cch. M?t ti k?p l m?t c?ng c? m m?t cung th? c th? s? d?ng ?? lo?i b? ?? ?m t? tay c?a h? ?? h? c th? c ???c m?t s? km k?p thch h?p trn qu? bng c?a h?. N tr?ng gi?ng nh? m?t bao t?i hacky qu kh?.

#4 B?ng b?ng

M?t c?ng c? khc s? gip cung th? c?a b?n c ???c s? km k?p t?t nh?t trn qu? bng c?a h? l b?ng dnh. Nhi?u cung th? qu?n b?ng dnh trn ngn tay ci c?a h?; H? lm ?i?u ny b?i v h? tin r?ng n gip h? gi?i phng bng su?n s? h?n. ?ay l m?t ngu?n cung c?p m cc cung th? s? d?ng nhanh chng; Ngay c? khi cung th? c?a b?n c m?t s? trong tay ngay bay gi?, h? lu?n c th? s? d?ng m?t s? d? phng.

#5 B?n v da

Cc m?ng da r?t c?n thi?t cho b?t k? b? s? c?u nghim tc no c?a Bowler. Khi bóng trực tiếp hôm nay ch?i bowling, ng??i ta c th? d? dng pht tri?n m?t v?t ph?ng r?p trn tay, c th? lm t li?t tr ch?i c?a h?. M?t mi?ng v da ???c thi?t k? ?? ???c p d?ng trn ??u m?t v? ?? ng??i ta c th? gi? tr ch?i c?a h?.

#6 kh?n bowling

Cc cung th? s? d?ng kh?n ?? lo?i b? d?u m? v d?u ra kh?i qu? bng c?a h? ???c chuy?n ln n t? ln bowling v t? tay c?a m?t ng??i. M? ny c th? lm t?n h?i kh? n?ng c?a qu? bng ?? l?n xu?ng ln ???ng chnh xc nh? h? d? ??nh. H?u h?t cc cung th? nghim tc s? s? d?ng kh?n bowling nhi?u l?n trong m?t tr?n ??u ?? gi? cho bng c?a h? s?ch s?.

Nhi?u cung th? ch? gi? m?t mi?ng gi? c? v?i h? cho m?c ?ch ny. B?n c th? ln tr ch?i c?a Bowler b?ng cch mua cho h? m?t chi?c kh?n bowling ty ch?nh c tn c?a h? ???c thu trn ?.

C? g?ng xem ln ci ti c?a b?n ?? xem nh?ng g h? c bn bóng trực tiếp hôm nay trong ti c?a h?, v sau ? s? d?ng danh sch ny ?? l?y cho h? mn qu hon h?o m h? s? thch v th?c s? s? d?ng. N?u h? ?? ? trong th? tr??ng cho m?t qu? bng m?i, h?y xem nh?ng n?i b?n c th?Mua bng bowling Brunswick.