B?n nn m?c g cho tr ch?i golf ??u tin c?a b?n?

12 thng 12 n?m 2015
Th? lo?i: Th Blog

??ng l?i

Khi b?n l?n ??u tin ?i ch?i golf, n c v? h?i kh kh?n. H?u h?t cc vng ???c ch?i t?i cc cau l?c b? t? nhan, v v?y c nh?ng m? trang ph?c nn ???c xem xt. M?c d b?n ch? c th? ngh? v? cch h? m?c qu?n oCaddyshack, h?y xem xt m?t vi quy t?c khi b?n ?n m?c cho b? t? c?a mnh.

??ng bao gi? m?c denim

Qu?n jean ho?c qu?n short denim ???c ch?p nh?n t?i m?t s? cau l?c b? c?ng c?ng, nh?ng h?u h?t cc ??a ?i?m ring t? kh?ng cho php b?n m?c denim. B?n th??ng c th? m?c qu?n short, nh?ng ki?m tra v?i cau l?c b? ?? ch?c ch?n. N?u b?n mu?n m?c qu?n short, h?y m?c m?t ci g ? b?o th?. Cc m? hnh ?n o, ?ng ght c v? nh? chng ph h?p, nh?ng cu?i cng b?n s? n?i b?t trn san golf, v kh?ng ph?i l m?t cch t?t.

M?c m?t chi?c o s? mi c c?

B?n nn m?c m?t chi?c o s? mi v?i c? o, ngay c? khi b?n c m?t chi?c o s? mi kh?ng c c? o. ?i?u ny ph h?p v?i cch nh?ng ng??i khc s? ???c m?c qu?n o. Ngoi ra, b?n s? mu?n trnh o s? mi nt xu?ng. Nh?ng chi?c o ny kh?ng c nhi?u ko di v cho nh? m?t chi?c o golf truy?n th?ng. M?c m?t th? g ? thong kh, b?i v m?c d d??ng nh? b?n kh?ng lm vi?c qu ch?m ch?, nh?ng th?t d? dng ?? ?? m? h?i khi b?n ?ang vung cau l?c b? c?a mnh.

Ch?n ?ng ??i giy

N?u b?n ch?a mua giy golf chuyn d?ng, b?n kh?ng ph?i lo l?ng. Ch? c?n mang giy th? thao ho?c giy tho?i mi khc. H? c th? kh?ng c gai trong chng, nh?ng ?i?u ? kh?ng quan tr?ng. Cc y?u t? quan tr?ng nh?t l chng tho?i mi, chng ph h?p v?i nh?ng g b?n ?ang m?c v chng c ?? ?? bm ?? ?i b?.

?? g?ng tay hay kh?ng ?? g?ng tay?

B?n s? th??ng th?y nh?ng ng??i ?eo golf golf nh? m?t ph?n c?a Trang ph?c golf. L?i ch l?n nh?t c?a g?ng tay l s? b?o v? thm m n mang l?i cho b?n. B?i v bn tay c?a b?n kh?ng quen v?i vi?c xoay m?t cau l?c b? golf, b?n c th? d? dng pht tri?n m?n n??c n?u b?n kh?ng c?n th?n. G?ng tay c?ng c th? gip b?n n?m ch?t cau l?c b? c?a b?n t?t h?n. M?c d b?n s? ngh? r?ng n?u m?t g?ng tay t?t, hai chi?c t?t h?n, ? kh?ng ph?i l tr??ng h?p. Nh?n m?t chi?c g?ng tay cho bn tay ??i di?n bn tay th?ng tr? c?a b?n v ?? tay kia kh?ng ???c ?eo.

?i?u quan tr?ng nh?t b?n c th? lm l ?i v vui ch?i. ??ng ?? m? h?i cho ?i?m s? c?a b?n v vui v? t?n h??ng nh n?ng m?t tr?i, ngoi tr?i v nh?ng ng??i b?n ?ang ch?i g?n. Khi b?n lm nh? v?y, b?n s? xay d?ng cc m?i quan h? s? gip b?n trong t??ng lai v th?m ch c th? tm th?y m?t m?n th? thao m?i m b?n s? mu?n ch?i nhi?u l?n.