fo4 sự kiện FANDHOTS

Badger Wrestling: Chris Bono ???c ??t tn l Hu?n luy?n vin tr??ng t?i Wisconsin

1

Chris Bono ?ang thay th? Barry Davis, ng??i ?? dnh 28 n?m c?m quy?n tr??c khi tuyn b? ngh? h?u ngay sau Gi?i v? ??ch m?n ??u v?t Big 10. Trong su n?m c?a Bono t?i bang South Dakota, ?ng ?? xay d?ng ch??ng trnh t? s? che khu?t t?i qu?c gia. SDSU tr? thnh ng??i vo chung k?t Phan khu 1 ??u tin v n?m nay l nh v? ??ch NCAA. Bono ?? g?i 24 ?? v?t t?i NCAA trong nhi?m k? c?a mnh v c 4 ?? v?t ki?m ???c t?t c? cc danh hi?u c?a M?.

Khc c?n c?u Badger x?p h?ng s? 1 t?t c? cc dng NHL m?i th?i ??i

1

T?i bi?t ? l ESPN, nh?ng n l m?t bi vi?t th v? m ??i khc c?n c?u ??i h?c c ??i hnh NHL t?t nh?t m?i th?i ??i. Bucky ? b?ng!

Nate Laszewski h??ng ??n Notre Dame

+

Ti?n ??o 6'10 "?ang h??ng ??n Nam Bend trn Wisconsin, UNC v nh?ng ng??i khc.

?i b? trn con ???ng ny trn ESPN Madison

+

V Jake d??ng nh? kh?ng chia s? ?i?u ny, t?i ngh? t?i s? lm ?i?u ? cho anh ?y.

Cichy ?? hon thnh cho ma

1

Torn pec

Biegel ra ngoi

+

Vince Biegel cho tr ch?i vo Ch? nh?t sau ph?u thu?t chan. Ng??i l?p d?.

Aaron Rodgers ch?n Wisconsin trn tr??ng ??i h?c Gameday

1

Chng t?i thch cch b?n ngh?, Aaron Rodgers. Trn Wisconsin!

G?p g? t?i Lambeau Field

+

T?i ?ang ??ng ci ny thay m?t cho Badgrbabe. ??i v?i nh?ng ng??i m?i h?n v?i B5Q, c? ?y l ng??i th??ng xuyn ? ?ay v?i HOT Take nh? "Wisconsin s? tr? thnh h?t gi?ng s? 1 ??u tin thua trong vng ??u tin c?a gi?i ??u" v "Wisconsin s? kh?ng lm m?t tr ch?i bt ny n?m". Trn th?c t?, nh?n xt tr ch?i bt l m?t truy?n th?ng hng n?m. D sao, ?ay l m?t th?ng ?i?p t? c? ?y v? vi?c g?p g? t?i Lambeau. Cho m?i ng??i, N s badgrbabe ? ?ay .. lol! Nh? t?i? T?i s? tham gia bu?i ?i ch?i bng ? "l?n" hng n?m c?a mnh m?t l?n n?a trong n?m nay v s? b?t ngu?n t? Lambeau Field. T?i r?t thch c? h?i g?p g? v?i nh?ng ng??i tr? l?i B5Q ?? khi?n t?i ?au b?ng trong su?t nh?ng n?m qua. M?c d b? c?m ? T?i v?n th??ng xuyn ??c B5Q v ??c mnh c th? tr? l?i. T?i ?i du l?ch v?i Hi?p h?i c?u sinh vin Wisconsin (m? t?i v t?i ??u l c?u sinh vin c?a Madison) v s? tham d? "b?a ti?c kh?i Bucky s s s" t? 3: 30 gi? vo th? Su v ??i h?c, sau ? l Badger Bash v Game vo th? B?y. N?u b?t c? ai mu?n g?p nhau ch? c?n tm cc d?u hi?u c?a Hi?p h?i c?u sinh vin Wisconsin (WAA) v b?n s? tm th?y t?i. N?u b?n c nh?ng y t??ng khc v? ??a ?i?m v th?i gian ? ??ng ? ?ay, t?i c g?n m?t n?m c gi tr? n?m m chng ta c th? th?o lu?n .. hahahaha..go Badgers !!!

Badgers m?t m?t ?? v?t cho ph?u thu?t k?t thc ngh? nghi?p

+

?? v?t ton M? Wisconsin, Ryan Taylor, ?? tuyn b? anh ta s? ph?i k?t thc s? nghi?p ??u v?t c?a mnh v ch?n th??ng.

Corey Clement b? x to?c

17

T?t SZN kh?ng c ngh?a l Chill SZN

M?t b?c ?nh ???c ??ng b?i Corey Clement (@yeroc_) trn

Nhn vo nh?ng cnh tay ?.