add fifa Fanshot

Cho m?ng (tr? l?i) ??n Thnh ph? H?u v?

+

Chng t?i h?i, b?n ?? tr? l?i. Gi?i thi?u l?i chi?c o ph?ng "Cho m?ng ??n v?i Fullback City" t? Breakingt. M?t ng??i nh?i nht ti?m n?ng tuy?t v?i v cch ?? t?n vinh nh?ng h?u v? c?a Wisconsin t? qu kh?, hi?n t?i v t??ng lai. Nh?n chng nhanh!